Voorwaarden
Algemene & leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de (ver)koop van tickets en/of overige producten door Tunnelvisie Events aan de Koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing per januari 2020.

Artikel 1 - Definities

 • Algemene Voowaarden: deze Algemene Voorwaarden
 • Bestelling: Een bestelling voor een of meer Tickets en/of Overige Producten van Organisator
 • Dienstverlener: Aanbieder van Overige Producten zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, lockers en merchandise
 • Evenement: De publieke of besloten gebeurtenis zoals, maar niet uitsluitend, indoor feesten en festivals, georganiseerd door Organisator
 • Koper(s): De partij die een Ticket of Overig Product koopt via het Platform van de Organisator
 • Locatie: De locatie van het Evenement
 • Organisator / Organisatie: Zie Tunnelvisie (Events)
 • Overeenkomst: De overeenkosmt inclusief Algemene Voorwaarden van Organisatie en de Locatie, dan wel de voorwaarden van de Dienstverlener die gelden tussen Organisatie en.of Dienstverlener en Koper die via het plaatsen van een Bestelling op een van de Verkoopkanalen tot stand zijn gekomen
 • Overig(e) Product(en): Producten anders dan Tickets, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, lockers en merchandise
 • Platform / Software: De software die door Organisator gebruikt wordt en voorzien in het kunnen plaatsen en afrekenen van een Bestelling voor een Ticket of Overige Producten van Organisator
 • Ticket(s): Het recht op toegang toe een Evenement dat op een drager is vastgelegd
 • Tunnelvisie (Events): De eenmanszaak Tunnelvisie Events, gevestigd aan de Junohof 31 (6215VZ) te Maastricht en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76624994
 • Verkoopkanalen: Alle websites en platformen die gebruik maken van de software van Organisator bedoelt om de verkoop van Tickets en/of Overige Producten mogelijk te maken

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de (ver)koop. Door de Bestelling af te ronden gaat de Koper een Overeenkomst aan met Organisator en/of Dienstverlener en gaat Koper onverkort akkoord met deze Algemene Vooorwaarden en aanvullende voorwaarden van Dienstverlener en/of Locatie. De Algemene Voorwaarden van Dienstverlener en/of Locatie worden door Organisator, al dan niet via een van de Verkoopkanalen, ter hand gesteld aan de Koper, zijn te raadlpegen via dienst website(s) en zijn te allen tijde opvraagbaar bij Organisatie, Dienstverlener of Locatie.

Voor zover deze Algemene Voorwaarden conflicteren met andere algemene voorwaarden, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden, behalve met betrekking tot de bepalingen die de relatie tussen Locatie of Dienstverlener met de Koper regelen.

Artikel 3 - Uitsluiting herroepingsrecht; Onderzoekplicht Koper

Het herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p (onderdeel e) van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten op de verkoop van Tickets en Overige Producten.

Dit betekent dat de Koper geen bedenktijd van 14 dagen toekomt om de Bestelling kosteloos te annuleren/retourneren. Dit geldt voor Tickets, en voor Overige Producten, waarbij er door Organisator rekening moet worden gehouden met een bepaalde capaciteit of strekt tot het aanbieden van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, en indien in de overeenkomst tussen Koper en Dienstverlener een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, waaronder, maar niet uitsluitend lockers. Bestellingen die buiten de voorgaande doelomschrijving vallen zijn het onderwerp van de voorwaarden van Organisator.

Indien mogelijk kunnen wijzigingen met betrekking tot de Bestelling via de klantenservice van Organisator worden aangevraagd. De Organisator of Dienstverlener kan het verzoek weigeren of accepteren, waarbij er mogelijk extra kosten gerekend kunnen worden.

Onderzoeksplicht Koper

De Koper is verantwoordelijk om ontvangen producten te controleren op juistheid (de zogenaamde “onderzoeksplicht” van de Koper). Indien sprake is van een foutieve (non-conforme) levering, bijvoorbeeld in het geval van onjuiste (Ticket)gegevens zoals rang, plaats, Evenement of naam van de tickethouder, dan ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuw product, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde producten aan Organisator retourneert en fouten in het product zonder onredelijke vertraging aan Organisator meldt. Het achteraf wijzigen van namen (“substitutie”) is expliciet uitgesloten van het recht op kosteloze aanpassing.

Organisator en Dienstverlener behouden zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen, waaronder (het vermoeden van) misbruik van het Platform door Koper of (het vermoeden van) commerciële en/of grootschalige doorverkoop.

Artikel 4 - Prijzen en bijkomende kosten

De getoonde prijzen van Tickets en/of Overige Producten op Verkoopkananelen zijn inclusief servicekosten. Servicekosten worden bij de Koper in rekening gebracht voor noodzakelijke kosten waaronder, maar niet beperkt tot, administratie, exploitatie- en onderhoudskosten, beheer van toegangscontroles, (verplichte) lidmaatschappen van poppodia, klantenservice en (indien van toepassing) het toezenden van fysieke Tickets en/of Overige Producten.

De hoogte van de servicekosten wordt altijd vooraf en duidelijk vermeld bij de Bestelling of prijs van Ticket of Overig Product. Servicekosten kunnen op elk moment door Organisator worden gewijzigd, doch nooit achteraf met terugwerkende kracht.

De prijzen voor Tickets en/of Overige Producten kunnen hoger liggen dan op de door Organisator verstrekte tickets zichtbaar is. Dit in verband met mogelijk bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke BTW-tarieven zijn van toepassing.

Artikel 5 - Betaling

Bij het plaatsen van een Bestelling verplicht Koper zich tot de betaling van het corresponderende totaalbedrag aan Organisator, of geeft de Koper toestemming aan Organisator om het corresponderende bedrag van de door Koper opgegeven tegenrekening af te schrijven. Koper ontvangt een betalingsbevestiging zodra de transactie correct heeft plaatsgevonden.

Alle Bestellingen, ongeacht hun plaats van uitgifte, worden betaald in Euro's, tenzij anders vermeld op de betreffende Verkoopkanalen.

De Overeenkomst tussen Koper en Organisator en/of Dienstverlener komt definitief tot stand zodra Organisator de (autorisatie van) de betaling door Koper heeft ontvangen en verwerkt en Koper een (schriftelijke) bevestiging heeft ontvangen van Organisator. De Koper heeft dan bevrijdend betaalt aan Organisator.

De betalingsbevestiging dient opzichzelfstaand uitdrukkelijk niet als voltooide Bestelling. Er is pas sprake van een voltooide Bestelling c.q. koop zodra de Koper hiervan (schriftelijk) bericht krijgt door of namens Organisator. Tot het moment van bevestiging kan de Koper geen rechten ontlenen en/of levering afdwingen. Indien er wel een volledige betaling heeft plaatsgevonden maar door omstandigheden geen levering van het Ticket of Overige Producten mogelijk blijkt, heeft de Koper recht tot terugbetaling van het volledige aankoopbedrag, inclusief eventueel bijkomende kosten zoals servicekosten die door Koper betaald zijn. Organisator of Dienstverlener garandeert dat het aankoopbedrag zonder onredelijke vertraging op de tegenrekening van Koper wordt teruggeboekt, met inachtneming van eventueel geldende voorwaarden van Organisator of Dienstverlener.

Payment Service Provider

Betalingen van Bestellingen van Organisator worden door een derde partij (Mollie.com) afgehandeld. Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor systeemfouten of storingen bij Mollie die een foutieve of mislukte bestelling tot gevolg hebben.

Artikel 6 - Levering & retour

De Koper kiest tijdens de Bestelling de wijze van levering. Eventuele additionele kosten voor bepaalde vormen van levering worden vooraf vermeld bij de totaalprijs van de Bestelling. Koper gaat door betaling onherroepelijk akkoord met deze kosten.

Een Bestelling wordt, tenzij anders vermeld, altijd (gratis) geleverd via e-mail. In de gevallen waarin de Koper de gekochte Ticket(s) niet ontvangen heeft kan Koper altijd via de website zijn bestellingen opzoeken. Hiervoor is geen account verplicht, maar enkel toegang tot het e-mailadres waarmee de Bestelling is geplaatst. Koper is zich ervan bewust dat e-mail in een spamfilter terecht kan komen. Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist ontvangen van Tickets via e-mail en dit geeft Koper geenszins het recht op restitutie. In gevallen waarbij e-mail niet aankomt kan Koper Organisator altijd benaderen om de Ticket(s), na validatie van de klantgegevens, op andere wijze in bezit te krijgen.

Koper heeft in geen enkel geval recht op retour of restitutie. Na betaling is de aanschaf van Ticket en/of Overige Producten definitief. Zie artikel 3.

Artikel 7 - Doorverkoopverbod

Door of namens Organisator geleverde Tickets blijven eigendom van Organisator. Tickets moeten worden geizen als een fysieke of digitale representatie van een licentie om de Evenementen van Organisator te kunnen bezoeken. Deze licentie kan ten alle tijde door Organisator worden ingetrokken.

De Koper mag niet zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Organisator Tickets aan derden (door)verkopen dan wel deze op enige andere (commerciële) wijze, direct of indirect Tickets aan derden verstrekken of beschikbaar stellen tegen verhoogde prijzen (meer dan 120% van de originele waarde van het Ticket) en/of in grote hoeveelheden (meer dan 8 Tickets, of anders meer dan door Organisatie gestelde Ticket limiet per persoon voor het Evenement).

Organisator staat toe dat Koper Tickets ter verkoop aanbied via de Facebook pagina van het Evenement of Ticketswap met in achtneming van een totale prijs van maximaal 120% van de oorspronkelijke prijs van het Ticket. Via deze kanalen kan Organisator controlerend optreden indien nodig.

Organisator behoudt het recht om Tickets ongeldigd te verklarigen indien niet is voldaan aan deze bepalingen, bijvoorbeeld zoals in het geval van ongeoorloofde doorverkoop. Zie verder artikel 8.

Artikel 8 - Toegang en controle

Organisator kan de houder van een Ticket verplichten deze te personaliseren. De Organisator heeft het recht om de identiteit van tickethouders te controleren bij de ingang(en) van het Evenement. Tickethouders dienen daarom te beschikken over een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Organisator of Locatie behoudt het recht om toegang te weigen indien de persoonsgegevens van het Ticket niet overeenkomen met het identiteitsbewijs. Dit om eventuele fraude, doorverkoop of misbruik te voorkomen. Koper is volledig verantwoordelijk voor het (juist) invoeren van deze gegevens tijdens de (per Evenement optionele) personalisatie-stap en heeft geen recht op (schade)vergoeding indien deze gegevens onjuist zijn of niet overeenkomen.

Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal, fraude, (onrechtmatige) kopieën en/of verlies voor zover dit redelijkerwijs niet aan Organisator kan worden aangerekend.

De Organisator behout het recht om toegang tot Evenement aan tickethouders te ontzeggen indien zij buiten de eventueel aangegeven toegangstijden arriveren. Organisator heeft te allen tijde het recht om (een) verkocht(e) Ticket(s) ongeldig te maken of toegang tot Evenement te ontzeggen, zonder recht op restitutie en/of schadevergoeding, in geval van:

 • (het vermoeden van) illegale doorverkoop van Tickets als in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden,
 • het onvermogen van de Koper c.q. Bezoeker om zich te kunnen legitimeren,
 • Fraude met betrekking tot de aankoop van Ticket, misbruik van het Platform of vervalsing van de identiteit van Koper en/of bezoeker,
 • overige gevallen waarbij toetreding een risico vormt voor de openbare orde of veiligheid, zulsks ter discretie van de Organisator of de Locatie, al dan niet op last of aanraden van overheidsautoriteiten.

Artikel 9 - Annulering / verplaatsing van Evenement en restitutie

Door omstandigheden kan de Organisator besluiten het Evenement te verplaatsen naar een andere tijd, datum en/of Locatie of geheel te annuleren. Kopers zullen in deze gevallen vooraf (schriftelijk, per e-mail, website, whatsapp of sms) worden geïnformeerd door de Organisator.

In geval van annulering van een Evenement is Organisator verplicht de gekochte Tickets van Koper ongeldig te maken en het bedrag, inclusief servicekosten maar exclusief bijkomende kosten zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, terug te storten op de rekening van Koper. Indien er geen rekeningnummer bekend is via het betaalsysteem van Organisator zal contact worden opgenomen met Koper.

In geval van verplaatsing van het Evenement of aanpassing van datum, tijd of Locatie, dan blijven de Tickets geldig voor het Evenement op de nieuwe datum, tijd of Locatie. Het is Koper dan vrij de tickets ter verkoop aan te bieden via de in artikel 7 genoemde Verkoopkanalen (Facebook Evenement pagina of Ticketswap) met in achtneming van de in dat artikel gestelde voorwaarden zoals, maar niet beperkt tot, de verkoopprijs van het Ticket.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Het is in alle gevallen Organisator of Dienstverlener die uitvoering zal geven aan de Overeenkomst. Organisator is echter als tussenpersoon niet aansprakelijk voor de nakoming van Dienstverlener, voor enige vorm van (in)directe schade en/of resitutie die het geval is van niet-nakoming door Dienstverlener jegens Koper. Organisator is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade of kosten van Koper door onjuiste levering van Dienstverlener.

Organisator is niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt, doordat Organisator de Tickets en/of Overige Producten al dan niet tijdelijk niet kan leveren, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Organisator. Er is in elk geval sprake van overmacht bij terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, stakingen, noodweer, overstromingen, maatregelen van overheidswege, ziekte, pandemiëen, epidemieën, storingen in elektriciteit of het communicatienetwerk - of middelenof andere onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Organisator verlangd kan worden.

Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper, door welke oorzaak dan ook, voor zover Orgnanisator hier redelijkerwijs neit voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Koper ter beschikking is gesteld, rust op de Koper het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik.

Bij verlies, diefstal of misbruik kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

Organisator aanvaart geen aansprakelijkheid voor Tickets die van derden zijn verkregen.

Artikel 11 - Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Organisator handelt zelf, en in opdracht van Dienstverlener, als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Koper in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Organisator gebruikt de gevevens van Koper nadrukkelijk niet voor eigen (commerciële) doeleinden, tenzij Koper hier expliciet toestemming voor geeft via bijvoorbeeld, maar niet uitgesluitend, het bestelformulier.

Koper heeft het recht van inzicht, anonimiseren en vergetelheid van diens persoonsgegevens zoals bekend bij Organisator, Dienstverlener of dienst verwerker(s). Kopers dienen een (schriftelijk) verziek tot de Organisator (info@tunnelvisie.events) of Dienstverlener te richten.

Gegevens van Koper worden beveiligd opgeslagen en zijn enkel toegankelijk voor Organisator en diens medewerkers.

Gegevens worden enkel uitgewisseld met Dienstverlener of verwerker(s) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12 - Wijzigingsbeding

Organisator kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen in dat geval naar de Koper worden toegezonden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Maastricht.